×
Jūsu filtrs×

Datu aizsardzības un privātuma politika

Kad jūs – UAB „Dubingiai” e-veikala Pircējs vai cita ieinteresēta fiziska persona (turpmāk tekstā – „jūs”, „Pircējs”) – pērkat mūsu preces e-veikalā un/vai iesniedzat mums pieteikumus par preču un/vai pakalpojumu iegādi (turpmāk – „mēs” vai „Pārdevējs”), mēs kļūstam par jūsu Personas datu pārvaldītāju. Mēs novērtējam jūsu uzticēšanos un atbildīgi rūpējamies par mums uzticēto jūsu Personas datu drošību un privātumu, ievērojot paredzētās juridiskās prasības un augstākos drošības standartus. Šis UAB „Dubingiai” darbībā piemērojamais jūsu Personas datu apstrādes un privātuma aizsardzības principu un noteikumu apraksts tiks saukts par „Datu aizsardzības un privātuma politiku”, un mēs ar to cenšamies jūs informēt par pasākumiem un principiem, ko UAB „Dubingiai” piemēro, nodrošinot jūsu privātuma aizsardzību un palīdzot jums saprast, kā un kādus jūsu Personas datus apstrādā UAB „Dubingiai”, kā arī to, kādas tiesības un pienākumi ir paredzēti Pircējam un Pārdevējam.

UAB „Dubingiai” tīmekļa vietnē ir pieejama „Datu aizsardzības un privātuma politikas” aktuālā redakcija. Katru reizi pēc „Datu aizsardzības un privātuma politikas” atjaunināšanas e-veikala dubingiai.lv Pircēji tiks informēti Pārdevēja izvēlētajā veidā.

UAB „Dubingiai” Pircēji ar „Datu aizsardzības un privātuma politiku” iepazīstas www.dubingiai.lv, aizpildot reģistrācijas veidlapu vai veicot preču pasūtījumu e-veikalā www.dubingiai.lv.


1. „Datu aizsardzības un privātuma politikā” lietotie pamatjēdzieni

Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu - datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot attiecīgos datus;

Pircējs - jebkura persona, kas pasūta, pērk preces e-veikalā kā reģistrēts un/vai nereģistrēts lietotājs, ir iepazinusies ar šo „Datu aizsardzības un privātuma politiku” un/ vai ir devusi piekrišanu vākt, uzkrāt un apstrādāt Pircēja Personas datus tiešā mārketinga nolūkiem. Par UAB „Dubingiai” Pircēju tiek uzskatīta persona, kura pa e-pastu iesniedz pieprasījumu par UAB „Dubingiai” sniegtajiem pakalpojumiem, kuros norāda savus Personas datus.

Apstrāde - jebkura darbība, kas tiek veikta ar Personas datiem (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, pieprasījumu iesniegšana, datu pārsūtīšana, iznīcināšana u. c).

Pieteikšanās dati - par pieteikšanās datiem uzskatāma Pircēja reģistrācijas laikā iesniegtā e-pasta adrese, kas ir zināma tikai Pārdevējam, un Pircēja izveidotā parole, kas ir zināma tikai Pircējam.

Reģistrācijas dati - par reģistrācijas datiem uzskatāmi dati, kuri iesniegti, reģistrējoties dubingiai.lv, tas ir, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kura tiek izmantota kā pieteikšanās informācija, un pilsēta, kuru norādīt nav obligāti.

Preču piegādes dati - par preču piegādes datiem uzskatāmi dati, kuri norādīti preču iegādi apliecinošajā dokumentā (preces cena, preces nosaukums, Pircējam piešķirtās atlaides apmērs utt.) un www.dubingiai.lv preces piegādes datu veidlapā (vārds, uzvārds, adrese, pasta kods, kontakttālrunis). Sadaļā „Piezīmes” iesniegtie trešo personu Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar šajā politikā izklāstītajiem mērķiem un pamatojumu. Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu iesniegto datu pareizību.

Regula – 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

2. Personas datu apstrādes principi un pamatojums

Apstrādājot jūsu – datu subjektu – Personas datus, mēs ievērojam Regulu, Lietuvas Republikas likumu par Personas datu tiesisko aizsardzību, Lietuvas Republikas elektronisko sakaru likumu un citus tieši piemērojamos tiesību aktus, kuri regulē Personas datu aizsardzību, kā arī kompetento iestāžu norādījumus un rekomendācijas.

Apstrādājot mums uzticētos Personas datus, mēs vadāmies pēc likumības, godīguma un pārredzamības principiem.

Mums uzticētos Pircēju Personas datus mēs apstrādājam ar šādu Personas datu apstrādes pamatojumu:

• Uz noslēgtā līguma pamata.

• Izpildot juridisku pienākumu.

• Ar Pircēja piekrišanu.

• Sabiedrības interešu aizsardzībai

• un rīkojoties citās likumīgās interesēs.

3. Kādus Pircēju Personas datus vāc un apstrādā UAB „Dubingiai”?

Datu nosaukums un kā šie dati tiek izmantoti

Personas datu vākšanas un apstrādes mērķis, pamatojums

Kontaktinformācija: Vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese

Tā ir nepieciešama, lai būtu iespējams izpildīt visas līgumsaistības. Ja nesniegsiet kontaktinformāciju, nebūs iespējams izpildīt jūsu pasūtījumu un jūsu pasūtītās preces piegādāt mājās. Pārējā kontaktinformācija tiek izmantota, lai sazinātos ar jums, lai mēs varētu jums ērtā laikā piegādāt preces un informēt jūs par pasūtījuma norisi. - -

Kontaktinformācija tiek saglabāta 10 gadus no darījuma dienas

E-pasta adrese

Jūsu iesniegtā e-pasta adrese tiek izmantota tiešā mārketinga nolūkiem. Mēs izmantosim jūsu e-pastu, lai informētu jūs par jauniem produktiem, pakalpojumiem un akcijām mūsu tirdzniecības tīklā un e-veikalā. Jūsu e-pasta adresi tiešā mārketinga nolūkiem mēs izmantojam tikai ar jūsu piekrišanu un/vai likumīgās intereses (VDAR (47)).

Jūsu iesniegtie dati tiešā mārketinga nolūkiem tiek glabāti 10 gadus un/vai līdz brīdim, kad jūs atceļat savu piekrišanu Personas datu apstrādei.

Dati no citiem kanāliem – Facebook, gmail platformas u. c.

Datus, ko iegūstam no sociālajiem tīkliem, platformām u. c., mēs izmantojam tikai komunikācijai šajā platformā un/vai sociālajā tīklā, kur dati tika sniegti.

No sociālajiem tīkliem, platformām u. c. saņemtos datus UAB „Dubingiai” nesaglabā.

Dati, kuri tiek iesniegti, maksājot par precēm ar bankas pārskaitījumu un/vai izmantojot internetbanku.

Mums ir zināms jūsu bankas konta numurs, vārds, uzvārds, maksājuma dokumenta numurs. Norēķinoties par precēm citas personas vārdā, maksājuma uzdevumā norāda Personas datus.

Maksājot par precēm ar bankas pārskaitījumu vai izmantojot internetbanku, jūs mums iesniedzat bankas konta numuru, vārdu, uzvārdu, maksājuma dokumenta numuru. Šos datus mēs izmantojam mūsu grāmatvedības sistēmā, lai veiktu maksājumu uzskaiti.

Pircēja iesniegtos trešo personu datus UAB „Dubingiai” apstrādā un glabā ar juridisku pamatojumu reģistrēt iesniegtos datus un izpildīt jūsu apmaksāto pasūtījumu.

Jūsu iesniegtos Personas datus mēs glabājam 10 gadus saskaņā ar Lietuvas galvenā arhivāra rīkojumu par vispārējo dokumentu glabāšanas indeksa apstiprināšanu, 09.03.2011. Nr. V-100

Reģistrācijas dubingiai.lv dati un konts

Reģistrācijas dati un reģistrācijas dubingiai.lv konts tiek glabāts ar mērķi, lai jūs varētu pēc iespējas ērtāk izmantot e-veikalu dubingiai.lv

Jūsu reģistrācijas dati un konts tiek glabāti 10 gadus.

Piekrišana Personas datu apstrādei

Mēs glabājam jūsu Personas datus tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu, kuras formu varat aizpildīt mūsu interjera salonos vai/un dubingiai.lv tīmekļa vietnē

Jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei mēs glabājam 1 gadu saskaņā ar Lietuvas galvenā arhivāra rīkojumu par vispārējo dokumentu glabāšanas indeksa apstiprināšanu, 09.03.2011. Nr. V-100

Preču iegāde, izmantojot līzinga uzņēmuma pakalpojumus

Iegādājoties preces un to iegādē izmantojot līzinga uzņēmuma pakalpojumus, jūs sniedzat mums savus Personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, personas dokumenta numuru, personu apliecinoša dokumenta kopiju, informāciju par jūsu darba stāvokli, pēdējos 4 mēnešos nopelnītos vidējos ienākumus, e-pasta adresi, jūsu iegādāto preču piegādes adresi, tālruņa numuru.

Dokumenti tiek glabāti 10 gadus no pēdējā maksājuma saskaņā ar Lietuvas galvenā arhivāra rīkojumu par vispārējo dokumentu glabāšanas noteikumu indeksa apstiprināšanu, 09.03.2011. Nr. V-100

4. Kāpēc UAB „Dubingiai” vāc jūsu datus?

Mēs apkopojam un izmantojam paredzētos datus tikai saskaņā ar tiesību aktos noteiktajiem pamatojumiem, lai mēs varētu pienācīgi īstenot līgumsaistības, piegādāt preces uz jūsu norādīto adresi, pēc jūsu vēlēšanās sniegt jums pakalpojumus un tos uzlabot, kā arī izpildīt garantijas saistības, ko esam uzņēmušies.

Mēs izmantojam jūsu mums uzticētos vai radītos (ģenerētos) Personas datus šādiem nolūkiem:

• Rakstiska, attālināta pirkšanas-pārdošanas līguma īstenošana

• tiešais mārketings un vispārīga informācija par jauniem produktiem (ja neesat atteikušies no šādiem paziņojumiem);

• Pircēju apkalpošana, informācijas sniegšana;

• grāmatvedība;

• Pircēja parādu pārvaldība un piedziņa;

• UAB „Dubingiai” darbības analīze, izvērtēšana un pilnveidošana;

• statistikas un mārketinga pētījumi;

• UAB „Dubingiai” iekšējo darba procesu pārredzamības, kontroles un pilnveidošanas nodrošināšana;

• likumā noteikto juridisko saistību izpilde;

• citiem mērķiem, kuriem UAB „Dubingiai” ir tiesības un pienākums apstrādāt jūsu Personas datus, ja jūs tam dodat savu piekrišanu, ja dati ir jāapstrādā, ņemot vērā UAB „Dubingiai” vai trešo personu likumīgās intereses, vai ja datu apstrādei, ko veic UAB „Dubingiai”, prasa attiecīgie tiesību akti.

5. Kā UAB „Dubingiai” vāc jūsu datus?

Mēs vācam jūsu Personas datus šādos veidos:

• Ja personīgi sniedzat informāciju UAB „Dubingiai” interjera salonos, iesniedzat pieprasījumu darbiniekiem pa e-pastu vai aizpildāt pieteikšanās formu un/vai piesakāties jaunumu vēstulēm.

• Automātiski, kad izmantojat dubingiai.lv tīmekļa vietni, tādā veidā tiek fiksēti jūsu pieteikšanās un/vai pārlūkošanas dati. Lielākā daļa automātiski ievāktās informācijas tiek iegūta, izmantojot sīkdatnes (angl. cookies) un līdzīgas tehnoloģijas. Par sīkdatņu izmantošanu UAB „Dubingiai” katru reizi pieslēdzoties parāda informatīvu ziņojumu vietnē www.dubingiai.lv.

Detalizēta informācija par datu izmantošanu un drošību ir publicēta tīmekļa vietnē dubingiai.lv „Datu aizsardzības un privātuma politika”.

• Ja informāciju par jums sniedz trešās personas, ar kurām mēs sadarbojamies, vai to nosaka tiesību akti pēc valsts iestāžu pieprasījuma, utt.).

6. Kā UAB „Dubingiai” nodrošina jūsu Personas datu drošību?

Atkarībā no sniegtajiem pakalpojumiem vai Pircēja kontakta ar UAB „Dubingiai” savāktie Personas dati tiek glabāti drukātā dokumentā (dokumentu kopijās) un/vai mūsu informācijas sistēmās.

Tāpat mēs UAB „Dubingiai” darbībā rūpīgi ievērojam Regulā noteiktos Personas datu aizsardzības un apstrādes principus:

• Personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godīgi un pārredzami (likumības, godīguma un pārredzamības princips);

• dati tiek vākti konkrētiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem;

• tiek vākti adekvāti, piemēroti dati un tikai tādi, kuri nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, par kuriem ir noslēgts līgums starp Pircēju un Pārdevēju;

• dati ir precīzi un vajadzības gadījumā atjaunināti; jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka Personas dati, kuri nav precīzi attiecībā uz mērķiem, kuriem tos apstrādā, tiek nekavējoties dzēsti vai izlaboti;

• dati tiek glabāti tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, kā tas nepieciešams nolūkiem, kuriem Personas dati tiek apstrādāti;

• dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai ar atbilstīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu Personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu;

• dati tiek apstrādāti tādā veidā, kas atbilst iepriekš minētajiem principiem, un mēs varam to pierādīt.

7. Cik ilgi UAB „Dubingiai” saglabā jūsu datus?

Mēs glabājam Personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu un īstenotu šajā Privātuma politikā noteiktos mērķus, ņemot vērā Pircējiem sniegto pakalpojumu un ar viņiem noslēgto līgumu  raksturu, izņemot gadījumus, kad ilgāku Personas datu un ar tiem saistīto dokumentu glabāšanas termiņu nosaka vai atļauj piemērojamie normatīvie akti un tas ir nepieciešams (piemēram, obligātie grāmatvedības vai citu dokumentu glabāšanas termiņi, prasības noilguma termiņš, utt.).

8. Kam UAB „Dubingiai” var pārsūtīt jūsu datus?

Lai sasniegtu Privātuma politikā noteiktos mērķus, UAB „Dubingiai” var pārsūtīt jūsu datus vai piešķirt piekļuvi jūsu datiem šādiem datu saņēmējiem:

• citiem datu pārvaldītājiem, kuriem Personas dati tiek sniegti pakalpojumu sniegšanai vai tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei (piemēram, pasta, paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem);

• datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus un apstrādā jūsu datus UAB „Dubingiai” vārdā un interesēs (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, konsultantiem u. tml.)

Mēs uzsveram, ka UAB „Dubingiai” datu apstrādātāji jūsu Personas datus apstrādā  tikai saskaņā ar UAB „Dubingiai” skaidri izteiktiem norādījumiem, apņemoties nodrošināt no UAB „Dubingiai” saņemto apstrādājamo Personas datu aizsardzību un konfidencialitāti, kā arī drošības prasībām atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kā tas konkrēti ir norunāts starp UAB „Dubingiai” un trešajām personām noslēgtajos līgumos par datu apstrādi.

Datu apstrādātāji, kuriem UAB „Dubingiai” pārsūta jūsu Personas datus vai piešķir piekļuvi jūsu datiem, var būt dibināti ārpus Lietuvas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Šādiem apstrādātājiem dati tiek pārsūtīti tikai tādā gadījumā, ja tas ir atļauts saskaņā ar tiesību aktu prasībām, un tikai veicot visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu privātumu.

9. Kādas ir UAB „Dubingiai” Pircēju tiesības?

Ikvienam UAB „Dubingiai” Pircējam vai citai ieinteresētai personai ir šādas tiesības attiecībā uz saviem Personas datiem:

• sazināties ar mums, lai apspriestu visus jautājumus, kas rodas sakarā ar UAB „Dubingiai” apstrādātajiem datiem;

• saņemt informāciju par UAB „Dubingiai” apstrādātajiem Personas datiem un tiesības piekļūt apstrādātajiem Personas datiem un ar tiem saistītajai informācijai;

• saņemt savus iesniegtos Personas datus, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa piekrišanu vai līguma izpildi, rakstiski vai elektroniskā veidā, un, ja iespējams, pieprasīt šādu datu pārsūtīšanu citam pakalpojumu sniedzējam; -

• pieprasīt labot apstrādājamos savus Personas datus, ja dati ir neprecīzi, vai papildināt nepilnīgus datus;

• pieprasīt, lai tiek dzēsti jūsu kā UAB „Dubingiai” Pircēja Personas dati, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pircēja piekrišanu, ja Pircējs atsauc attiecīgo piekrišanu; Šo tiesību īstenošana ir ierobežota, ja Pircēja Personas dati, kurus pieprasa dzēst,  tiek apstrādāti arī ar citu juridisko pamatojumu, piemēram, noslēgtā līguma izpilde vai UAB „Dubingiai” ir likumīgas intereses, vai tiesību aktu noteikts pienākums turpināt apstrādāt (glabāt) attiecīgos Personas datus;

• pieprasīt ierobežot jūsu Personas datu apstrādi (izņemot glabāšanu), piemēram, uz laiku, kurā UAB „Dubingiai” ir pienākums izlabot neprecīzus datus vai izanalizēt, vai pastāv likumīga iespēja dzēst Pircēja Personas datus pēc viņa pieprasījuma;

• nepiekrist pircēja Personas datu apstrādei UAB „Dubingiai” vai trešo pušu likumīgajās interesēs, ja Personas datu apstrādes pamats ir likumīgas intereses, kā arī gadījumā, ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem;

• nepiekrist pilnībā automatizētā veidā pieņemtam lēmumam, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir juridiskas sekas vai līdzīga nozīmīga ietekme uz Pircēju. Šīs tiesības nav piemērojamas, ja šāda lēmumu pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar Pircēju, to pieļauj piemērojamie tiesību akti vai Pircējs ir devis nepārprotamu piekrišanu;

• atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Tajos gadījumos, kad Personas datu apstrāde ir nepieciešama preču pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai, ja tiek atsaukta piekrišana Personas datu apstrādei, UAB „Dubingiai” vairs nevarēs jums sniegt pakalpojumus vai pārdot preces.

10. Kā jūs varat izmantot savas tiesības?

Ikviens Pircējs var izmantot savas tiesības, iesniedzot konkrētu pieprasījumu, izmantojot kontaktinformāciju, kura norādīta Privātuma politikas sadaļā „Kā ar mums sazināties?”. Pircējiem vai citām ieinteresētām fiziskām personām informācija, kas saistīta ar viņu tiesību īstenošanu, tiek sniegta bez maksas, izņemot īpašus Regulā paredzētus izņēmuma gadījumus, kuri turpmāk aplūkoti šajā sadaļā. Pircējam, kas pieprasa piekļuvi saviem Personas datiem, kurus apstrādā UAB „Dubingiai”, vai sniedz norādījumu par savu Personas datu apstrādi, ir jāapliecina sava identitāte, iesniedzot personas dokumentu. UAB „Dubingiai” atbildi uz Pircēju iesniegtajiem pieprasījumiem sniedz ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Atbilde tiek sniegta pat tad, ja ir negatīva atbilde par iespēju izmantot savas personiskās tiesības. Pieprasītās informācijas sniegšanas termiņš vajadzības gadījumā var tikt pagarināts vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Ja Pircējs pieprasījumu iesniedz elektroniski, arī informācija viņam, ja tas ir iespējams, tiek sniegta elektroniski, ja vien Pircējs nav pieprasījis citādi.

Uz Pircēja pieprasījumu par tiesību īstenošanu var tikt atbildēts ar atteikumu vai arī par to var pieprasīt attiecīgu samaksu, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, kā arī citos gadījumos, kuri paredzēti normatīvajos aktos. Ja Pircējs uzskata, ka viņa Personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses, un/vai Pircējs nepiekrīt UAB „Dubingiai” lēmumiem par viņa Personas datu apstrādi, Pircējam ir tiesības par Personas datu apstrādi iesniegt sūdzību Lietuvas Republikas Valsts datu aizsardzības inspekcijai (A. Juozapavičiaus iela 6, 09310 Viļņa, www.ada.lt).

11. Informācija saziņai

Ja jums ir jautājumi, lūgumi vai piezīmes par UAB „Dubingiai” „Datu aizsardzības un privātuma politiku” vai Personas datu apstrādi, laipni aicinām sazināties ar mums – tālr.: +370 6969 9437, e-pasts: info@dubingiai.lv.